ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು :


Sl. No.

NAME

SERVICE PERIOD

1.

Prof. B. R. Ananthan

M.Com, Ph.D.

17.08.2010 -to- 16.08.2014

2.

Prof. Dasharaath R. Albal (Incharge)

MA, Ph.D, P.G Diploma in Gandhian Studies, P.G Diploma Ambedkar studies

17.08.2014 -to- 16.06.2015

3.

Prof. Shivananad B. Hosamani

M.Sc. (Agri Econ, Ph.D. (Agri,Econ), Ph.D, (Econ), PG Dip, (Export Mgt)

16.06.2015 -to- 16.06.2019

4.

Prof. S.M. Hurakadli (In-charge)

M.A, Ph.D. (Geography)

17.062019 -to- 04.07.2019Top