ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ (UG) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

*2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸಗಳ (UG) ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು (Posted on 02-12-2021)      DOWNLOAD

*.UG Examination Calender of events posted on 04-08-2021      DOWNLOAD
* B.Ed. Course Calender of Events for the Academic Year-2020-21 (Update Date: 26-02-2021)      DOWNLOAD
* ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ PG-Diploma and Yoga Studies Nov/2020 (Update Date: 25-11-2020)      DOWNLOAD
* UG Calender of Events for the Academic Year-2020-21 (29-11-2020)      DOWNLOAD
*. Examination Calender of events posted on 31-Jul-2020      DOWNLOAD
*. Calender of events posted on 29-Jul-2020      DOWNLOAD
*. Calender of events posted on 04-Dec-2019       DOWNLOAD
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ (PG) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ


*.PG Calender of events posted on 06-12-2021      DOWNLOAD
*.PG Examination Calender of events posted on 04-08-2021      DOWNLOAD
*. PG Calender of Events Academic year-2020-21 (Released on 12-02-2021)      DOWNLOAD
*.Revised PG Calender of Events Ist & IIIrd Semester for the Academic year-2020-21(01-12-2020)      DOWNLOAD
*. Examination Calender of events posted on 31-Jul-2020      DOWNLOAD
ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸಗಳ (DOCTORAL DEGREE) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
1. ೨೦೧೮-೧೯-ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Update Date:25-11-2020)      DOWNLOAD
2. Calender of events posted on      DOWNLOAD

Top