ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿTop