ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಕಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸಗಳು :
1) ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ

 • ಪಿಎಚ್.ಡಿ
 • ಎಂ.ಎ ಕನ್ನಡ
 • ಭಾಷಾಂತರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರಡಿಪ್ಲೋಮಾ
 • ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರಡಿಪ್ಲೋಮಾ

 

2) ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯ

 • ಪಿಎಚ್.ಡಿ
 • ಎಂ.ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ
 • ಎಂ.ಎ ಮರಾಠಿ

 

3) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಕಾಯ

 • ಪಿಎಚ್.ಡಿ
 • ಎಂ.ಎ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಎಂ.ಎ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯಅಧ್ಯಯನ (ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ)
 • ಎಂ.ಎ ಇತಿಹಾಸ
 • ಎಂ.ಎ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ

 

4) ಆನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ

 • ಪಿಎಚ್.ಡಿ
 • ಎಂ.ಎ/ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ರ
 • ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಸಿ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ)ರ
 • ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯ ಮಡಿಪ್ಲೋಮಾಅಧ್ಯಯನ

 

5) ವ್ಯವಹಾರಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತುಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಕಾಯ

 • ಪಿಎಚ್.ಡಿ
 • ಎಂ.ಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಎಂ.ಕಾಂ
 • ಎಂ.ಬಿ.ಎ

 

6) ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಕಾಯ

 • ಪಿಎಚ್.ಡಿ
 • ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

 

7) ಗಣಿತ ಮತ್ತುಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಲ ನಿಕಾಯ

 • ಪಿಎಚ್.ಡಿ
 • ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಗಣಕವಿಜ್ಞಾನರ
 • ಎಂ.ಸಿ.ಎರ

 

8) ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಕಾಯ

 • ಪಿಎಚ್.ಡಿ
 • ಎಂ.ಇಡಿ
 • ಎಂ.ಪಿ.ಇಡಿ
 • ಯೋಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೋಟ್‍ಕೋರ್ಸ

 

9) ಅಪರಾಧ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಿಕ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಕಾಯ

 • ಪಿಎಚ್.ಡಿ
 • ಸಂಯೋಜಿತ ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಎಂ.ಎ/ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರ

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸಗಳ ವಿವರಗಳು :

ಕೋರ್ಸಗಳ ಹೆಸರು

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ

ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

ಬಿ.ಎ

ಬಿ.ಬಿ.ಎ

ಬಿ.ಸಿ.ಎ

ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲು

ಯೋಗಾ

TOTAL

44

1

19

4

2

39

67

42

18

4

240

ಒಟ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 370  |  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 42000

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in