ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
8-11-2019

UG Examination Time Table - November / December 2019 BA.

8-11-2019

UG Examination Time Table - November / December 2019 BBA.

8-11-2019

UG Examination Time Table - November / December 2019 BCA.

8-11-2019

UG Examination Time Table - November / December 2019 BCOM.

8-11-2019

UG Examination Time Table - November / December 2019 BSC.

8-11-2019

UG Examination Time Table - November / December 2019 BSW.

8-11-2019

UG Examination Time Table - November / December 2019 BSC(CS).

8-11-2019

UG Examination Time Table - November / December 2019 BSC(ST).

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in