ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
೨೮-೨-೨೦೧೯

ಎಂ. ಬಿ.ಎ . ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಚ್ -೨೦೧೯

2-1-2019

B.Ed Examination Time-Table January - 2019 new

2-1-2019

B.P.Ed Examination Time-Table January - 2019 new

7-1-2019

Revised Time-Table of CCJ (Criminology) UG Examination January - 2019 new

2-1-2019

PG Examination (All Course) Time-Table January -2019 new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in