2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
24-7-2019

Fours years Integrated Teachers Education Programme (ITEP) Arts Stream/Science Stream after Senior Secondary new

15-7-2019

NOC Advertisement-copy new

೨೪-೧೨-೨೦೧೮

೨೦೧೮-೧೯ ರ AISHE ಸರ್ವೇ ಗಾಗಿ DCF II ಮತ್ತು TIF ನಮೂನೆಗಳನ್ನು AISHE ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in