ಘಟಿಕೋತ್ಸವ 2018-19

ಸ್ನಾತಕ
DateSubjectಡೌನ್ಲೋಡ್
4-4-2019 ಸುತ್ತೋಲೆ
4-4-2019 ಸೂಚನೆಗಳು
4-4-2019 ನಮೂನೆ 1
4-4-2019 ನಮೂನೆ 2
4-4-2019 ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ
4-4-2019 ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯ ಅರ್ಜಿ
4-4-2019 ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅರ್ಜಿ APPLY

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

DateSubjectಡೌನ್ಲೋಡ್
3-5-2019 ಸುತ್ತೋಲೆ
3-5-2019 ಸೂಚನೆಗಳು
3-5-2019 ನಮೂನೆ 1
3-5-2019 ನಮೂನೆ 2
3-5-2019 ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ
3-5-2019 ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅರ್ಜಿ APPLY
ಇತರ
DateSubjectDownload
3-5-2019 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
3-5-2019 ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
3-5-2019 ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
3-5-2019 ದೃಢೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
3-5-2019 ಪ್ರತಿಲಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
3-5-2019 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಲನ್
13-5-2019 final subject toppers list

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in