ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸರುಭಾವಚಿತ್ರವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಹುದ್ದೆಸಂಶೋಧನೆ ವಿಷಯಇಮೇಲ್ & ದೂರವಾಣಿ
01 ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಓ. ಹಲಸಗಿ ಎಂಕಾಂ, ಎಂಕಾಂ ಎಂಫಿಲ್, ಬಿಎಡ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಎನ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ sohalasagi@gmail.com
9972841575
02 ಡಾ. ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಬ. ಚಲವಾದಿ. ಎಮ್ ಎ, ಪಿಎಚ್. ಡಿ ಎನ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಘಟಕ- I ನಗರಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ mahantbc12@gmail.com
9449018935
03 ಡಾ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಸ್. ಕಾಚಾಪೂರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲು ಪಿಎಚ್. ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಘಟಕ- II ವುಮನ್ ಎಟ್ ವರ್ಕ: ಎ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ಸ್ kmaheshwari82@gmail.com
9886860606

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in