2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
16-08-2018

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆnew

16-08-2018

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಚಲನnew

16-08-2018

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನಾ ಅರ್ಜಿ(PDF flie)new

16-08-2018

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನಾ ಅರ್ಜಿ(Word flie)new

16-08-2018

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜನಾ ಅರ್ಜಿ(PDF flie)new

16-08-2018

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜನಾ ಅರ್ಜಿ(Word flie)new

16-08-2018

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆ ಸಂಯೋಜನಾ ಅರ್ಜಿ(PDF flie)new

16-08-2018

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆ ಸಂಯೋಜನಾ ಅರ್ಜಿ(Word flie)new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in