2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
8-1-2020

Affiliation application PDF format 2020-21new

8-1-2020

Affiliation application DOC format 2020-21new

4-11-2019

೨೦೧೯ -೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ new

18-10-2019

೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ new

18-10-2019

Affiliation Application format for the year 2020-21(Doc Format)new

18-10-2019

Affiliation Application format for the year 2020-21(PDF Format)new

18-10-2019

Affiliation Application format for new college for the year 2020-21(DOC Format)new

18-10-2019

Affiliation Application format for new college for the year 2020-21(PDF Format)new

18-10-2019

Application format for Pre-Qualification 2020-21(Doc Format)new

18-10-2019

Application format for Pre-Qualification 2020-21(PDF Format)new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in