ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
೬ -೧೨-೨೦೧೮

೨೦೧೮ ನೇ ಶಾಲಿನ ೧ ಮತ್ತು ೩ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿನ B.Ed ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

೬ -೧೨-೨೦೧೮

೨೦೧೮ ನೇ ಶಾಲಿನ ೧ ಮತ್ತು ೩ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿನ B.P.Ed ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

೬ -೧೨-೨೦೧೮

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ (೧ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂನ್ವಯ )

೬ -೧೨-೨೦೧೮

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶಾಲಿನ ೧ ಮತ್ತು ೩ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

೧೭-೧೦-೨೦೧೮

ಏಳನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಆದಿಸೂಚನೆ

೦೯-೦೩-೨೦೧೮ ೨೦೧೮ -೧೮ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ನಾತಕ್ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
೦೮-೦೨-೨೦೧೮ ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ೨೦೧೭-೧೮ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in