PÀæ¸ÀA

¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå

E-ªÉÄïï

1

PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ

«zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«-591156.

¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ CzsÀåPÀëgÀÄ

0831-2565200

vcrcub@gmail.com

2

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,

PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët E¯ÁSÉ

vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ PÀlÖqÀ

CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560001.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080 - 22263327

jdce2010@gmail.com

3

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,    

vÁAwæPÀ ²PÀët ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ

vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ PÀlÖqÀ

CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080 - 22250659

egudte@yahoo.com

4

¥ÉÆæ. J£ï.JZï. CAiÀiÁavï

rãÀgÀÄ,

¸ÀÆ̯ï D¥sï ¨ÉùPï ¸ÉÊ£Àì¸ï

gÁtÂZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9986249987

nhayachit@gmail.com

5

²æÃ. JA.©. fgÀ°,

ªÀQîgÀÄ,

‘²ªÀ ±ÀÈzÁÞ’ ¥Áèmï ¸ÀASÉå 702/1,

¸ÉÌPÀÖgï ¸ÀASÉå 5,²æãÀUÀgÀ, ¨É¼ÀUÁ«-17

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

0831-2458192

094481 48192

mbzirali@rediffmail.com

6

²æà JA. gÉêÀt²zÀÝ¥Àà

PÉ/D¥ï. ¨Á§Ä PÁ¥Éì,

ªÀÄAUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ºÀwÛgÀ,

¹AqÀV gÉÆÃqï, vÁ: EAr-586209

f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448946655

9845303553

kiran.nadakatti@gmail.com

7

qÁ. ªÀĺÁUÀÄAqÀ¥Àà ºÀÄZÀÑ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢,

ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸ï,

§zÁ«Ä,  ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Éè

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448421649

08357-220944

chalawadimh@gmail.com

8

²æÃ. UÀAUÀ¥Àà ¹. ªÀiÁ¸Àð£À½î

¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ,

¥ÉÆ: ¹AzÀV, 586128,

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9980305333

gcmarsanalli@gmail.com

9

²æÃ. ¸ÀA¢Ã¥À ©. ¨É¼ÀUÀ°

¸ÁªÀ¼ÀV, dªÀÄRAr vÁ®ÆèPÀÄ

¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯Éè

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9740047575

belagalisandeep@gmail.com

10

²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁUËqÀ

«ªÉÃPÁ £ÀUÀgÀ, PÀĪÀÄmÁ

GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448609943

sudhagouda.kumta@gmail.com

11

²æÃ. «oÀ×® f. PÉƼÀÆîgÀ

ªÀÄ£É £ÀA. 382, ªÉÆzÀ®£Éà ªÀĺÀr 8£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 5£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, Dgï. ¦.¹. §qÁªÀuÉ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560040

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9845084680,

 

vittalkollur1974@gmail.com

12

qÁ. ¸ÀgÀdÆ PÁlÌgï

PÁªÀå JA.L.f-215,

ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9341029321

0831-2454500

sarjookatkar@gmail.com

13

¥ÉÆæ. «í.JA. UÁAiÀÄPÀªÁqÀ

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ªÀÄgÁp «¨sÁUÀ,

gÁtÂZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9945015364

gayakwadvinod@gmail.com

14

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ           

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët E¯ÁSÉ

D£ÀAzÀgÁªï ¸ÀPÀð¯ï

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-590009.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080-22870060

dmekarnataka@yahoo.com

15

DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ,

¥ÉƸïÖ ¨ÁPïì £ÀA.5049, £ÀÆå ¥À©èPï D¦üøï, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560001.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080 -22263327

080-22211906

cpi.edu.sgkar@kar.nic.in

16

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀët E¯ÁSÉ, 18£Éà PÁæ¸ï, ªÀįÉèñÀégÀA, ¸ÀA¦UÉ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560012.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

 

0831-2433860

9481838733

 

commissioner.pue.@gmail.com

17

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ (ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À)

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ

«zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«-591156.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9483508033

rcuexam@gmail.com

18

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ            

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ

«zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«-591156

¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð

9663120626

rcuregistrar@gmail.com

Contact Us

Rani Channamma University,
Vidya Sangama,
P B R H - 4,

Belagavi - 591156
www.rcub.ac.in