ಡಾ. ರಂಗರಾಜ್ ವನದುರ್ಗ
ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.